شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷


اسامی ممتازین علمی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم 96-95


رشته ورودی نام دانشجو
آموزش وبهسازی منابع انسانی 95 مرضیه حاجی
آموزش وبهسازی منابع انسانی 95 مینا نصرالهی
اقتصاد اسلامی 95 یداله باقری
اقتصاد اسلامی 95 نسرین پهلوان یلی
حسابداری 95 مرجانه صادقیان
حسابداری 95 حمیدرضا ابراهیمی نسب
مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی) 95 پریچهر فرج زاده زواردهی
مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) 95 محدثه اوهینا
مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیک) 95 نجمه نائیجی
مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیک) 95 مجید زندیه
مدیریت بازرگانی(گرایش کارآفرینی) 95 عباس متو
مدیریت بازرگانی(گرایش کارآفرینی) 95 سید سلمان ابوالقاسمی
حسابرسی 95 فاطمه حجازی
حسابرسی 95 یوسف رضا باباجان نژاد چاری
مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات) 95 فاطمه شبان خلیل آبادی
مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات) 95 فیروزه یاوری
مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات) 95 حمیدرضا یوسف پور
مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات) 95 محمدرضا قلمکاران