سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

رشته های تحصیلیکاردانی ناپیوسته

 • حسابداری

 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت امور بانکی

 • امور بیمه

 • امور مالی و مالیاتی

کاردانی پیوسته

 • کامپیوتر

 • حسابداری بازرگانی

 • امور اداری

 • گرافیک

 • معماری

کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری

 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت جهانگردی

 • مدیریت بیمه

 • مدیریت صنعتی

 • مهندسی فناوری اطلاعات

 • مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

 • گیاهان دارویی و معطر

 • مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

 • حسابداری

 • مدیریت آموزشی

 • مدیریت صنعتی

 • مدیریت بیمه

 • مدیریت امور بانکی

 • روانشناسی

 • مهندسی معماری

 • مهندسی کامپیوتر

 • مدیریت بازرگانی

 • مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

 • حسابداری

 • حسابرسی

 • مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

 • مدیریت بازرگانی (گرایش کارآفرینی)

 • مدیریت بازرگانی(گرایش تجارت الکترونیک)

 • مدیریت صنعتی(گرایش تحقیق در عملیات)

 • مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات)

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی

 • اقتصاد اسلامی