اهداف و زمینه ها

هر نوع مقاله پژوهشی که در یکی از شاخه های مرتبط با آموزش و مدیریت در حیطه های آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، مدیریت، آموزش و کارآفرینی در سازمانها و دانشگاهها نوشته شود و از ارزش علمی برخوردار باشد برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته خواهد شد