شماره‌های پیشین نشریه

دوره 3, سال 1397 دوره و شماره جاری:

بررسی رابطه بین شدت بازاریابی ، اهرم مالی و ارزش شرکت عنوان:
1-15 صفحه:
کورش ستوده نویسندگان:
3333-1111-3333-0000 شناسه دیجیتال(DOI):
(PDF)اصل مقاله مشاهده مقاله