درباره نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی سمنگان
مدیر مسئول : دکتر ارسلان ایرجی راد
سردبیر: دکتر محمود منسوب بصیری
مدیر داخلی : دکتر زهرا رحمانی قبادی
به موجب ماده 13 قانون مطبوعات 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی نشریه مدیریت و آموزش با تأکید بر کارآفرینی براساس مجوز شماره 79121 مورخ 1395/12/16 در زمینه علوم تربیتی (تخصصی) در اولین شماره (پاییز96) با مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.