شرایط پذیرش مقاله

  • محتوای مقاله باید در جهت هدف ها و در زمینه محورهای تعیین شده باشد
  • مقاله باید دارای اصالت علمی باشد
  • مقاله حاصل مطالعات ، تجارب و پژوهش های نویسنده(نویسندگان) باشد
  • مقاله دارای اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد
  • مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش نشریه تدوین شه باشد
  • مقاله قبلاً در نشریه ای چاپ نشده یا برای انتشار به جایی دیگر ارائه نشده باشد