جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳


کتابخانه

ساختمان مطهری- طبقه اول
شماره تماس : 44251493-011 داخلی 123


روزهای مراجعه سه شنبه ،چهارشنبه و پنج شنبه 1-ارائه خدمات عضویت دانشجویان در کتابخانه و صدور کارت عضویت
2-آماده سازی منابع کتابهای مورد نیاز با همکاری و هماهنگی اساتید و گروههای آموزشی
3-گردش کتاب شامل امانت، تمدید و بازگشت