جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳


سایت

موسسه مجهز به دو کلاس سایت می باشد:
  • سایت1(ساختمان مطهری- طبقه دوم)
  • سایت 2 (ساختمان طباطبایی-طبقه سوم)

دانشجویان می توانند جهت استفاده آزاد از سایت و همچنین اینترنت رایگان در ساعتهایی که در برد موسسه اعلام می گردد از سایت استفاده نمایند. همچنین بنا به درخواست دانشجویان کلاسهای آموزشی (نرم افزارهای حسابداری ، نرم افزار های بیمه و ...)نیز برگزار می گردد