شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷


اسامی ممتازین علمی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم 96-95


مقطع رشته ورودی نام دانشجو
کارشناسی ناپیوسته حسابداری 95 الهه عربخانی
کارشناسی ناپیوسته حسابداری 94 شیما صفریان
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94 الهام جان محمدلو
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94 محمد شاکری
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94 سعید چراغی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 مجید عابدینی راد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 صادق آقاعلیخانی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 شکوفه ایشانی افوسی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 94 سارا حلاج دزفولی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 94 سیده زینب حسینی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 94 محمد محققی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 94 حسن فخاری
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 94 میلاد یوسفی مهر
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 94 حسن فخاری
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 95 مریم لطیفی
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 مرضیه نیکوکار
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 طلعت درویش
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 محسن سرمستی
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 علی اکبر اسراردل
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 پویا نبی زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 علی اصلوب
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 95 امیرحسین قاسمی
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 95 محمد طاول کتری
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 95 عباس حسن زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 94 زهرا پاک
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 94 فاطمه چهار راهی
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 94 مریم اکبری
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 93 سودابه تاجیک
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 93 مژگان غضنفری
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 93 سیده آیدا حسین زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 95 فائزه مسعودی
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 94 هنگامه چاشمی
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 94 نصیبه موید
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 93 بهاره هژیر
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 93 محمدرضا غلامی
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 سارا حبیبی
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 سحر نصری
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 زهره یزدان پناه
کارشناسی پیوسته حسابداری 93 زهره محمدتبار سرحمامی
کارشناسی پیوسته حسابداری 93 محبوبه ابراهیم زاده طوری
کارشناسی پیوسته حسابداری 92 زهرا واحدی
کارشناسی پیوسته حسابداری 92 اعظم مخدومی کناری
کارشناسی پیوسته حسابداری 92 علی شبان
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 95 مهدیه آزادی خوش قدم
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 95 مرضیه آزادی خوش قدم
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 سیده صدیقه میر معصومی فوکلائی
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 ناهید غلامی مقدم
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 سیده فائزه پژومان
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 سمانه بابازاده گت کلا
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 سیده مهرآسا جوادی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 سیده زینب حسین پور سوته
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 محمد مسلمی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 زهرا بادپر
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 معصومه اسدی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 اعظم عباسی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 زهرا رضایی منفرد
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 خاطره درزی
کاردانی پیوسته کامپیوتر 95 فاطمه اصغرزاده