سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶


اسامی ممتازین علمی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول 96-95


مقطع رشته ورودی نام دانشجو
کارشناسی ناپیوسته حسابداری 95 معصومه محسن پور
کارشناسی ناپیوسته حسابداری 94 پریسا اکبری
کارشناسی ناپیوسته حسابداری 94 شیما صفریان
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94 علی حذرخانی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94 الهام جان محمدلو
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 94 معصومه آراسته خوش بین
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 شکوفه اشیانی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 مجید عابدینی راد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 صادق آقا علیخانی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 94 محمد محققی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 94 میلاد یوسفیان
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 94 غلامرضا بیات
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 94 حسن فخاری
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 94 میلاد یوسفی مهر
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 94 علی نیک زاد
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی 91 حسن یدالهی بائی
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی 91 آرمین بهشتی
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی 91 بهرام الفتی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات 94 میثم حویزه
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 مرضیه نیکوکار
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 طلعت درویش
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 علی اکبر اسراردل
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 مرتضی پورهادی
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 92 فاطمه دبیریان
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 92 عاطفه جعفری
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 95 محمد طاول کتری
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 95 امیرحسین قاسمی
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 95 عباس حسن زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 94 زهرا پاک
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 94 مرتضی رئیس پور
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 94 مهسا احسانی راد
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 93 سیده آیدا حسینی زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 93 مژگان غضنفری
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 93 رضا ملک مدنی
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 92 مینا سلیمان تبار
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 92 سید امیرعلی سیدعلیزاده
کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی 92 فاطمه غفاری سرائی
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 94 نصیبه موید
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 93 بهاره هژیر
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 92 راحله میرزایی
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 92 نرجس سالاریان
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 92 فاطمه حسینی ایمنی
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 زهره یزدان پناه
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 سحر نصری
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 سعید کاوه
کارشناسی پیوسته حسابداری 93 محبوبه ابراهیم زاده
کارشناسی پیوسته حسابداری 92 سارا خوش سیما
کارشناسی پیوسته حسابداری 92 منیژه قربانی
کارشناسی پیوسته حسابداری 92 فاطمه قربانی
کارشناسی پیوسته حسابداری 91 عادله شعبانی
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 95 مصطفی غیاثی
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 94 هنگامه نیتلی
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 فرناز جباری وافق
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 سیده فائزه پژومان
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 ناهید غلامی مقدم
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 92 پریسا هاشم نژاد منصور
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 92 خدیجه علی بابایی عمران
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 شهلا بهادری
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 سیده نیلوفر ذکی پور
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 همتا محمدی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 محمد مسلمی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 فاطمه رستم پور آلاشتی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 مهتاب عموزاده
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 خاطره درزی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 زهرا رضایی منفرد
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 اعظم عباسی
کاردانی پیوسته کامپیوتر 94 حمیده بابائی